Pro žadatele

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: od 10. 2. 2024 dočasně pozastavujeme příjem nových žádostí o podporu. Žádosti, které nám po tomto datu budou doručeny, nebudou zpracovány a projednány.

Děkujeme za pochopení.

____________________________________________________________________________________________________________________

Nadační fond Simony Kijonkové poskytuje finanční podporu neziskovým organizacím (právnickým osobám), nikoliv individuálním žadatelům (fyzickým osobám).

Nadační fond poskytuje finanční podporu v rámci následujících 3 programů / pilířů:

 • Program DĚTI – podpora dětí do 18 let věku, které jsou hendikepované, nemocné, či vyrůstající v sociálním znevýhodnění nebo v náhradní rodinné péči (event. v dětském domově),
 • Program SAMOŽIVITELÉ – podpora neúplných rodin, které se ocitly v tíživé životní a finanční situaci,
 • Program TECHNOLOGIE – podpora vývoje a rozvoje technologií usnadňující život lidem v nouzi.

Pro podání žádosti o příspěvek je nutné zaměření předkládaného projektu alespoň na jeden z výše uvedených pilířů. Upřednostňovány jsou dlouhodobé projekty.

Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou neziskové organizace s registrací v České republice. Akceptované právní formy jsou:

 • (zapsané) spolky, (zapsané) ústavy, obecně prospěšné společnosti,
 • výjimečně nadace, nadační fondy a příspěvkové organizace (podání žádosti konzultujte předem prostřednictvím e-mailové adresy info@nfsk.cz),
 • příp. účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb.

Příspěvek lze žádat na:

 • mzdové náklady (zejm. pracovníků v přímé péči o klienty),
 • provozní náklady (např. nájemné a energie prostor určených pro setkávání s klienty),
 • nezbytné materiální vybavení (např. zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky),
 • výjimečně na náklady spojené s jednorázovými projekty a akcemi (např. realizace respitních pobytů).

Případný nadační příspěvek nelze využít na již uhrazené/vzniklé náklady. V rámci vyúčtování organizace dokládá pouze ty výdaje/náklady, které vznikly po dni podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení správní rady.

Kritéria hodnocení žádostí:

 • efektivita pomoci poskytnutím nadačního příspěvku a přínos projektu pro cílovou skupinu (znevýhodněné děti, rodiče samoživitelé, technologie usnadňující život lidem v nouzi),
 • dlouhodobost projektu,
 • přehlednost rozpočtu a zdůvodnění jednotlivých položek,
 • historie organizace.

Podání žádosti:

 • Zkompletované žádosti včetně všech povinných příloh jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailové adrese info@nfsk.cz.
 • Žádosti jsou přijímány průběžně vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, projednávány jsou obvykle v polovině měsíce následujícího.
 • Žádost (pod jedním IČ organizace) lze podat maximálně 1x za kalendářní rok, avšak nejdříve s odstupem 6 měsíců od oznámení výsledku projednání předchozí žádosti, a po dodání kompletního vyúčtování případného dříve poskytnutého příspěvku.
 • Pokud si nejste jistí, zda můžete podat žádost o příspěvek, napište nám stručný popis projektu na info@nfsk.cz. Rádi s vámi vaši žádost předem zkonzultujeme.

 

Doplňující důležité informace:

 • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační fond neposkytuje příspěvky zpětně (na již uhrazené zboží či služby), neposkytuje ani příspěvky na úhradu dluhů, splátek úvěrů či na investiční náklady.
 • Nadační fond je oprávněn vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti.
 • Nadační fond si může pro svoje rozhodnutí opatřit odborný posudek.
 • Nadační fond je oprávněn žádost o poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinen žadateli zdůvodňovat.
 • Nadační fond je oprávněn požadovat navrácení nadačního příspěvku v případě, že žadatel v žádosti uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje.
 • Rozhodnutí o výsledku projednání žádosti žadatelé obdrží zpravidla do 60 dnů od přijetí žádosti.
 • Nadační příspěvky jsou poskytovány jednorázově – poskytnutím příspěvku v jednom roce nezakládá nárok na jeho poskytnutí i v dalších letech.