Podpořené projekty

2023

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

"Naberte dech" - program podporuje vědomí vlastních silných stránek a kompetence pro plánování a rozvoj u sólo rodičů, a tak je účinně nasměrovává k zlepšení jejich životní situace.

Na počátku, o.p.s.

"Podpora Poradny Na počátku" - odborné sociální poradenství, krizová intervence, materiální pomoc, pomoc s hledáním nebo udržením bydlení pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni.

Pestrá o.p.s.

"Výcvik asistenčních psů pro děti a dospělé se zdravotním postižením" - pes pomáhá v každodenním životě, zejm. v přinášení a zvedání věcí, otevírání dveří, nebo při náhlých příhodách venku (přivolání pomoci při pádu atd.).

Caballinus z.s.

"Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči a paliativě pro rok 2023" - provoz a zajištění hiporehabilitační aktivity. Cílem projektu je zlepšit fyzickou a psychickou kondici každého klienta, zejména dětí.

Achilleus z.s.

"Provoz služby Brace-sharing - ortopedické pomůcky/dlahy pro děti s PEC" - zprostředkování výměny zdravotnických pomůcek mezi rodiči, sběr použitých ortopedických pomůcek, které jsou následně zdarma zapůjčeny rodičům, kteří nemohou v daném okamžiku využít dlahy přes pojišťovnu.

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

"Letní ozdravně edukační dia tábor Štědronín 2023" - tábor pro 45 těžce zdravotně postižených dětí (diabetici, celiaci a děti s kombinovaným postižením) z celé ČR.

SPONDEA, z.ú.

"Společně to zvládneme" - posílení psychické stability dětí, dospívajících a mladých dospělých (do 26 let) z Brna a okolí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nejsou aktuálně schopni zvládnout vlastními silami, a to formou krizové intervence a navazující emergentní psychoterapií.

LemniArt, z.ú.

"Boříme bariéry" - projekt umožňuje školákům (a veřejnosti) setkat se s lidmi s postižením v prostředí chráněného pracoviště, a to v rámci workshopů a benefičních akcí.

Nadační fond Eduzměna

"Minigranty pro Kutnohorsko" - cílem minigrantů je podpořit spolupráci škol a organizací na Kutnohorsku, která zlepší vztahy ve školách a jejich okolí (tedy mezi učiteli, žáky, rodiči, vedením škol a dalšími lidmi), prakticky zapojí žáky/studenty do jejich učení se a rozvine schopnost vyhodnocovat svou práci a učit se z předchozí zkušenosti.

Otevřeno, z..s.

"Otevřeno - škola jako bezpečné prostředí" - problematika well-beingu dětí ve školním prostředí v kontextu přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách.

Klubovna Naděje, z.s.

"Aby se to už nikomu nestalo" - pomoc obětem sexuálního zneužívání, dětem a veřejnosti. Hlavní činností je prevence a osvěta v těchto tématech - besedy ve školách, dětských domovech a v přípravě jsou i přednášky v knihovnách.

Elixír do škol, z.ú.

"Podpora center Elixíru do škol v Karlovarském kraji" - provoz fyzikálního regionálního centra v Sokolově a centra digitálních technologií ve Skalné. Posláním Elixíru je zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělávání v Česku, cesta vede skrze podporu učitelů fyziky a využívání digitálních technologií ve výuce.

Nadační fond LA VIDA LOCA

"Život v kufříku" - podpora zdravého vývoje ohrožených dětí, především dětí odložených, v rámci celé ČR. Symbolický kufřík, který odložené děti dostávají už v porodnici, a který obsahuje první výbavičku do života.

Nadace rozvoje občanské společnosti

"Pomozte dětem" - podpora 25. ročníku sbírkového projektu, který je spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku žijícím v ČR.

Janus, z.s.

"Centrum Janus" - projekt zaměřen na pomoc a podporu ohroženým dětem a mladým lidem z náhradní rodinné péče. Projekt kombinuje vztahovou blízkost s interdisciplinární odborností a komplexní dlouhodobou podporou.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

"Ve dvou se to lépe táhne" - podpora sociálně ohrožených dětí a mladých lidí v tom, aby byli schopní překonávat náročné životní situace samostatně, resp. s pomocí svých nejbližších kontaktů. K jejich podpoře je využíván mentoring od proškolených dobrovolníků - jejich vrstevníků, kteří jsou jim v mnohém blíž než dospělí odborníci a autority.

Asociace regionálních aktivit, z.s. (ARA)

"Rock for People bez bariér" - dlouhodobý projekt zaměřený na zpřístupňování RFP, jednoho z největších hudebních festivalů v ČR, osobám na vozíku (děti, mladí lidé, senioři) a na systematické odstraňování nejen fyzických bariér. Festival se koná ve dnech 8.-11.6.2023.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

"Podaná ruka 2023" - program podporuje a aktivizuje rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Cílem služby je, aby rodina samostatně a efektivně zvládala řešit situace ohrožující vývoj jejich dětí, v těchto situacích se dobře orientovala a aby řešení těchto problémů mělo pozitivní dopad na zdravý vývoj jejich dětí.

Nadační fond SPOLU NA DRAKA

"Podpora dětí s nemocí SMA v rámci projektu SPOLU NA DRAKA" - příspěvek na podporu 3 konkrétním dětem ve věku 6, 7 a 17 let se spinální muskulární atrofií.

Nezávislý život, z.ú.

"Rozšíření terénní služby osobní asistence při chráněné dílně v Benátkách nad Jizerou" - osobní asistence pro děti a seniory s mentálním, tělesným, zdravotním, chronickým duševním (včetně poruch autistického spektra) a kombinovaným postižením.

Podpořené projekty v roce 2022

Otevřená OKNA, z.ú.

"Udržení pracovních míst pro mladé dospělé osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, které opustily brány dětských domovů, v Chráněných dílnách Okénko a Dačické okénko" - provoz textilní, knihařské, propagační a výtvarné dílny a provoz prodejních galerií.

Nevypusť duši, z.s.

"Duševní onemocnění není vidět, ale je tu s námi" - projekt má za cíl zvyšovat kvalitu života dětí a mladých lidí v ČR skrze podporu péče o duševní zdraví a včasné zachycení příznaků duševních onemocnění, a tím celkově zvyšovat jejich životní spokojenost a podporovat rozvoj jejich potenciálu.

Děti patří domů, z.s.

"Profesionální provázení pěstounských rodin jako dlouhodobý proces" - udržet stabilní a kvalitní profesionální služby provázení pěstounských rodin. S provázením souvisí i další aktivity, jako poskytování vzdělávání a seberozvoje, poradenství, respitní péče a dalších služby pěstounům, hostitelům nebo zájemcům o problematiku NRP.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

"Pomoc rodinám dětí se sluchovým postižením" - pomoc rodinám s dětmi v rámci služby rané péče a SAS. Dítě se sluchovou vadou je odkázáno na poznávání světa pomocí hmatu a zraku.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

"Podpora rozvoje dětské mobilní specializované paliativní péče" - rozšíření služeb směrem k rodinám s dětmi. Poskytování služeb perinatálního poradenství, které je určené všem ženám, jež zažily ztrátu miminka během těhotenství nebo po porodu. Zahájena práce na zavedení služby pro rodiny s umírajícími dětmi.

DMO POBYTY, z.s.

Pobyty pro osoby s dětskou mozkovou obrnou.

Colben, z.s.

"Colben cowork - podpora zaměstnanosti pro matky samoživitelky" - v rámci coworkingového prostoru vyhrazena 2 pracovní místa pro matky samoživitelky, včetně hlídání dětí v herně (vše zdarma). Místa zdarma by rodičům samoživitelům umožnili lepší začlenění na pracovní trh a jejich stabilizaci.

Nadační fond Via Clarita

"Magazín Umění darovat 2023" - publikace Umění darovat představí inspirativní příběhy z ČR i zahraničí, kdy spolupráce napříč všemi sektory vede k pozitivním změnám. Hlavními cílovými skupinami publikace jsou čeští filantropové a potenciální filantropové - lidé z byznysu, kteří chtějí přispět k posunu v české společnosti.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

"Barevné snění CID 2023 - arteterapeutické aktivity" - podpora dětí se specifickými potřebami a osob se zdravotním postižením. Jedná se o terapeutický program, kdy formou výtvarné a hudební činnosti dochází k podpoře kulturní aktivity klientů a kompenzaci jejich handicapů.

Nedoklubko z.s.

"Mámy pro mámy" - projekt spočívá v pravidelném navštěvování nemocnic a předávání informačních materiálů spolu s ručně vyráběnými dárky pro rodiče nedonošených dětí na neonatologických odděleních.

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s.

"Startovací a krizový byt pro děti a mladé lidi z dětských domovů" - startovací byt pro sociálně znevýhodněné děti a mladistvé, aby mohli v Praze studovat/pracovat.

Nové háro, z.s.

"Nové háro - paruky pro onkologicky nemocné děti" - jde o kvalitní vlasovou náhradu, která je vyráběna z pravých vlasů přímo na míru.

Nadační fond Happy Hearts

"Časopis pro všechny, kteří chtějí dobře umět česky" - projekt zaměřený na integraci cizojazyčných dětí realizovaný ve spolupráci s organizací ADRA.

SILOU HLASU, z.s.

"Ovládání počítače a domácnosti hlasem" - realizace ovládání výuky ovládání počítače a domácnosti hlasem pro osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin. Výuka probíhá v domácím prostředí klientů.

Lidskoprávní festival Olomouc, z.s.

"24. ročník festivalu Jeden svět Olomouc 2023" - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Rozvoj tzv. Jednoho světa pro všechny - tato část festivalu napomáhá k přiblížení kulturního života lidem s určitým handicapem, seniory, a obsahuje i program pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin.

Pro Dialog z.s.

"Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi" - projekt podporuje ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí rodičovského konfliktu, zahrnuje terapeutickou práci s dětmi. Děti se stávají obětí a rukojmím konfliktů mezi rodiči, což ovlivňuje jejich aktuální psychický stav. Cílem projektu je podporovat a doprovázet děti tak, aby mohly vyrůst v samostatnou svébytnou osobnost, která má kvalitní vztahy s lidmi a své místo ve světě.

Nadační fond Veroniky Kašákové

"Restart" - vizí projektu je, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, měl možnost před odchodech navázat individuální lidský vztah, který bude pokračovat i po odchodu z dětského domova.

DEBRA ČR, z.ú.

"Vznik instruktážního obsahu o nemoci EB". Epidermolysis bullosa (EB), tzv. nemoc motýlích křídel, je velmi vzácné onemocnění, kdy i při neopatrném doteku nebo špatné manipulaci je možné pacientovi poranit extrémně zranitelnou kůži. Právě křehká kůže, na které se extrémně snadno tvoří puchýře a rány, je pro nemoc EB signifikantní. Ve spolupráci s lékaři specializovaného klinického EB Centra bude v první fázi natočeno několik instruktážních spotů.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

"Doma je lépe" - dětská mobilní hospicová péče. Cílem projektu je umožnit nevyléčitelně nemocným dětem strávit poslední období života v domácím prostředí se svými rodiči a blízkými.

Dětská skupina - Břečťan, z.s.

"Sluníčka" - dětská skupina s až 24 dětmi ve věku 1-6 let, dceřiný spolek organizace Sto skupin. Cílem organizace je podporovat vznik místních komunit a prostřednictvím sítě dětských skupin jednak vyřešit kritický nedostatek míst v MŠ, jednak posunout předškolní vzdělání v Česku.

Krajská zdravotní, a.s.

"Robotický systém da Vinci" pro Kliniku urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Chirurgický výkon za použití robotického systému je pro pacienty šetrnější a výrazně zkracuje dobru následné rekonvalescence i pobyt v nemocničním zařízení.

Nadační fond IT people

"Počítače dětem" - cílem projektu je poskytnout rodinám v nouzi výpočetní techniku, která umožní jejich dětem studovat z domova a využít techniku k zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem v českém školství.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Želechovice-Paseky

Podpora akce "Pohádkový les", která se koná v obci Želechovice-Paseky. Zahrnuje cca 10 zastavení s pohádkovou tématikou (Červená Karkulka, Mrazík, Perníková chaloupka atd.), kde děti plní různé úkoly a poté dostanou odměnu. Cesta lesem je zábavná, dobrodružná a někdy i strašidelná, zejména, když potkají čerty.

EDA cz, z.ú.

"Rehabilitační pomůcky pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením". Pomůcky jsou určené pro klienty rané péče, tj. děti od narození do 7 let věku s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Pomůcky jsou určené pro rozvoj dětí s postižením v oblasti psychomotorického vývoje se zaměřením na koordinaci pohybu, aktivizaci a posílení stabilizačních svalových partií, k uvolnění svalového napětí, rozvoj rovnováhy apod.

Nadace prof. Vejdovského

Podpora Elišky, holčičky s těžkým kombinovaným postižením. Ta se musí každý den potýkat s těžkou slabozrakostí, která jí umožňuje vidět detaily pouze na vzdálenost 30 cm, také se silnou světloplachostí a nystagmem. Celkovou diagnózu doplňuje středně těžké mentální postižení a další zdravotní problémy jako např. prodělané srdeční selhání.

Nadační fond Eduzměna

"Eduzměna - pilotní projekt systémové změny školství na Kutnohorsku" - cílem je vytvořit funkční a udržitelný model rozvoje vzdělávání, který zlepší vzdělávací výsledky žáků a sníží rozdíly mezi školami. Autonomie škol a nevhodně nastavený systém řízení vedou k rozevírání nůžek v kvalitě vzdělávání v regionech a školách, což způsobuje nerovnosti v přístupu ke vzdělání, a nakonec i štěpení společnosti a menší sociální soudržnosti.

Otevřeno, z.s.

"Otevřeno - škola jako bezpečné prostředí". Hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách. V rámci projektu se věnují problematice well-beingu dětí ve školním prostředí. Aktuální dění ve světě se vpisuje i do každodenní reality na českých školách. Je třeba usilovat o to, aby právě školy byly prostředím, do kterého se děti budou těšit, protože budou vědět, že jsou tam svými učiteli a spolužáky zcela v bezpečí.

Linka bezpečí, z.s.

"Krizová pomoc nestačí" - budovat, posouvat a více do společnosti přenést povědomí o nutnosti předcházení traumatu dětí, tj. systematická prevence.

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

"Předškolní klub Pramínek" - cílem projektu je pomoci romským dětem vyrovnat se s hendikepy plynoucími ze života v sociálním vyloučení, připravit je na vstup do mateřské školy, položit základ pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky a přispět k vytvoření lepších podmínek pro jejich další život.

Nadační fond Zdeňky Žádníkové

"Zkrášlení prostředí dětských ambulantních i lůžkových oddělení v nemocnicích v České republice" - přívětivým prostředím dochází k psychické stimulaci malých pacientů a tím i usnadnění péče o ně.

POST BELLUM, z.ú.

"Příběhy našich sousedů" - úspěšný vzdělávací projekt, ve kterém si žáci ZŠ a SŠ vyzkouší na půl roku práci dokumentaristů Paměti národa. Vyhledají ve svém okolí pamětníka, zdokumentují jeho životní příběh a pak ho vypráví dál. Děti se učí pracovat s moderními technologiemi, stříhat zvuk i video, pracovat na vypravěčské lince, ale zejména vnímají své okolí a vstřebávají životní příběh pamětníka.

KELTSKÝ DEN, z.s.

"Keltský den Provodov" - připomínka prvních obyvatel této obce obývající v pradávných dobách vrchol kopce Čerťák. Akce pro místní děti a dospělé, která připomíná keltské tradice.

Mary’s Meals Česká republika z.s.

Projekt "Školní batůžky pro děti v Malawi" - ve spolupráci s českými základními školami a jejich žáky organizace připravila téměř 8 tisíc školních batohů, vybavených základními školními potřebami.

Fórum mobilních hospiců, z.s.

Podpora projektu "Papučový den" - papučový den připomíná, že umírat doma v kruhu svých blízkých je možné. Příprava celonárodní osvětové kampaně, která bude probíhat od 1.9. do 5.10. (datum papučového dne).

makeITtoday

Projekt "IT příměstský tábor pro děti z rodin samoživitelů" - úhrada příměstského tábora se zaměřením na programování, robotiku a digitální dovednosti. Vzhledem k vysokým nákladům za IT tábory si mnoho rodičů samoživitelů nemůže pro své děti tyto tábory finančně dovolit. Na táborech se děti naučí základní principy programování, robotiky, grafiky a animace.

Student 2050, z.s.

"Ples na kolečkách" - konající se v prostorách Národního muzea v Praze. Ples na kolečkách je první pražskou společensko-kulturní akcí, která je určena nejen pro osoby používající jako kompenzační pomůcku mechanický či elektrický invalidní vozík, ale také pro jejich přátele, známé i pro širokou veřejnost.

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

"Včasná pomoc znamená lepší život" - projekt je zaměřen na odbornou pomoc rodinám dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem (z hlediska zdravotního). Cílem projektu je rozšířit spolupráci s lékaři a sestrami a dostat odbornou pomoc včas k dalším rodinám tak, aby se tento podíl soustavně zvyšoval.

BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.

"Babybox nové generace", který je umístěn v SeniorCentru SeneCura v Chrudimi. Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Odloženému děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci.

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

Letní ozdravně edukační diatábor Štedronín 2022. Letní tábor pro 45 dětí z celé ČR, které jsou postižené nemocí diabetes mellitus a celiakie.

Rock for People

Festival Rock for People - bezbariérovost festivalu a zajištění zázemí a služeb pro hendikepované návštěvníky. Zpřístupnění čtyřdenní hudební akce zdravotně postiženým osobám, zejména vozíčkářům, včetně dětí.

Zachraň jídlo, z.s.

Projekt "Darování hotových pokrmů". Zasíťované kantýny, u kterých jídlo přebývá, poskytují nevydané pokrmy, které jsou následně převezeny do azylových domů nebo uprchlických center lidem, kteří strádají.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Realizace 24. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku žijícím v České republice. Hlavní cíle sbírky jsou: zvýšení kvality života dětí v ČR, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR a podpora práv dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Obec Horšice

"Knihovna dětem" - cílem projektu je otevřít dětskou knihovnu v obci Horšice.

Klub rodičů ZŠ Čtverka, z.s.

Podpora rozšiřujícího odborného vzdělání speciálních pedagogů při práci se žáky s nejtěžším postižením (tělesným, kombinovaným, mentální, PAS) a žáků s poruchami chování po traumatických zážitcích (např. syndrom CAN).

Nadační fond LA VIDA LOCA

Projekt "Život v kufříku" je zaměřen na odložená miminka (většinou ihned po narození), která pak putují do přechodné péče nebo k adopci. Často vystřídají několik rodin a jejich vzpomínky na první roky života jsou nenávratně ztraceny. V porodnicích proto tedy dostanou kufřík, který obsahuje knížku života (kam se dají zaznamenat údaje o miminku, otisky ručiček atd.), první album, lahvičku, dudlíček a ručně vyrobený obleček a hračku od našich dobrovolníků (převážně babičky, domy seniorů a jiné šikovné ručičky). Kufřík putuje s dětmi a všichni, kdo se podílejí na jeho výchově a péči mohou, a rádi přispívají, takovým dětem do kufříku a tím pomohou uchovat vzpomínky a vytvořit jejich identitu.

Společnost pro ranou péči, z.s.

Projekt "Lepší start do života". Vzhledem ke zvyšující se úrovni zdravotnictví v ČR se stále častěji rodí miminka s extrémně nízkou porodní váhou, která mají díky odborné péči velkou šanci na přežití. Přesto jsou ony i jejich rodiny ohroženy komplikovaným startem do života, a proto raná péče nabízí odbornou podporu ihned po propuštění rodiny do domácího prostředí.

Nadace ZET profesora Milana Zeleného

Letní podnikatelský kemp 2022 (Žluťásci) - Žluťásci jsou vybírání z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je pomoct jim stát se úspěšným zaměstnancem, živnostníkem nebo podnikatelem. Děje se tak mimojiné pomocí odkazů Tomáše a Jana Bati, business modelu Lean Canvas a konkrétních příkladů z praxe.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Projekt "Naberte dech 2022 - podpora pro sólo rodiče". Projekt intenzivně a udržitelně podpoří rodičovské dovednosti a slaďování práce a rodiny u celkem 30 sólo rodičů, a tím zlepší celkovou situaci nejen jejich, ale i jejich dětí. Program Naberte dech, který kombinuje skupinová setkání, individuální podporu a e-learning, jim zvyšuje sebedůvěru a pomáhá dosáhnout relevantních a udržitelných cílů v oblasti rodičovství či profesního rozvoje.

DePejSek Liberec z.s.

Organizace volnočasových aktivit pro osoby s různým typem postižení.

SPONDEA, z.ú.

Projekt "Společně to zvládneme" - psychologická podpora pro osoby (děti) v krizové životní situaci.

Nadace Křižovatka

Projekt "Maminko, dýchám" - podpora projektu informovanosti o SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojence) skrz monitory dechu v nemocnicích a porodnicích.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Projekt "Podaná ruka" - podpora a aktivizace rodin s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Podpora je poskytována tak, aby v budoucnosti rodina své obtíže zvládala samostatně a aktivně.

Janus

Janus, z.s.

Podpora Centra Janus - podpora dětí, dospívajících a mladých dospělých, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v náhradní péči (dětské domovy, výchovné ústavy či pěstounská péče). Zaměření na prevenci a nezbytnou přípravu na odchod do samostatnosti, na podporu během procesu osamostatňování se a na následné doprovázení mladých dospělých v samostatném životě.

Statutární město Brno (Azylový dům pro mládež)

Pomoc klientům odcházejícím z pěstounské péče a dětského domova do Azylového domu pro mládež Brno.

La Sophia

LA SOPHIA, o.p.s.

Projekt "Talent La Sophia" - vyhledávání umělecky či sportovně talentovaných dětí z dětských domovů, Klokánků či sociálně znevýhodněných či disfunkčních rodin. Zakladatelkou a ředitelkou projektu je Yvetta Blanarovičová.